header logo

Rad na donošenju zakonskih regulativa

Rad Udruženja muzikoterapeuta Srbije je doprineo da je za razliku od mnogih drugih evropskih zemalja, muzikoterapija u Srbiji prepoznata kao zdravstvena usluga iz domena klasične medicine, koju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite plaća Republički fond zdravstvenog osiguranja, a muzikoterapeuti su prepoznati kao nezavisna pridružena zdravstvena profesija.

 

AKTUELNO VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE U VEZI MUZIKOTERAPIJE U REPUBLICI SRBIJI 

MUZIKOTERAPIJA KAO ZDRAVSTVENA USLUGA  - Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnim nivou zdravstvene zaštite "Sl. glasnik RS", br 107/05, 109/05 – исправка и 57/11, br. 70/2019)

MUZIKOTERAPIJA JE PLAĆENA OD DRŽAVNOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA -Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekndarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite "Sl. glasnik RS", br. 55/2019

MUZIKOTERAPIJA KAO PRIDRUŽENA ZDRAVSTVENA PROFESIJA – Odluka o jedinstvenom kodeKsu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama iz oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)

PARADOKS:

 • PROFESIONALNI MUZIKOTERAPEUTI POSTOJE, USLUGA POSTOJI, PLAĆENA JE OD STRANE FONDA, PACIJENTI NE MOGU DA DOBIJU USLUGU JER ZAPOSLENIH MUZIKOTERAPEUTA U DRŽAVNIM USTANOVAMA NEMA

U cilju daljeg bržeg razvoja muzikoterapije, neophodno je doneti Zakon o muzikoterapiji koji će odrediti status profesionalnih muzikoterapeuta UMTS, doprineti bržem razvoju I implementaciji muzikoterapije u zemlji, kao I sprečavanju zloupotrebe.

Zato je  Udruženje muzikoterapeuta Srbije u novembru 2019. Ministarstvu zdravblja dalo Predlog Zakona o muzikoterapiji sa molbom da se formora radna grupa koja bi nastavila rad na Zakonu, 

Šta donošenjem Zakona o muzikoterapiji dobija država?

Širi spektar usluga u okviru zdravstvene zaštite

Značajnu uštedu za Republički fond zdravstvenog osiguranja

Sprečavanje zloupotrebe muzikoterapije i zaštitu klijenata

Prevenciju nastanka psihijatrijskih I psihosomatskih poremečaja, bolesti zavisnosti I antisocijalnih poremečaja

Destigmatizaciju određeniih ustanova

Podršku procesu  inkluzijje

Šta donošenjem Zakona o muzikoterapiji dobijaju profesionalni muzikoterapeuti?

Postaju deficitarna profesija i dobijaju široku lepezu radnih mesta i ustanova gde mogu da se zaposle kao ravnopravni članovi tima

Razvijanje i zaštitu profesionalnog identiteta

Razvijanje muzikoterapije kao nauke

ZAŠTO JE NEOPHODAN ZAKON PO MUZIKOTERAPIJI

 • Kao muzikoterapeuti se predstavljaju lica koja nemaju nikakvu edukaciju iz muzikoterapije
 • Kao muzikoterapeuti se predstavljaju lica koja nemaju važeću licencu tj. završenu edukaciju iz muzikoterapije
 • Muzikoterapija se zloupotebljava pod zvukovne terapije I nudi edukacija od strane nekvalifikovanih ili napola kvalifikovanih osoba
 • Prodaju se klinićki neprovereni  “metodi”, “terapijski “diskovi, kompjuterske aplikacije, muzički /zvučni instrumenti
 • Publikuju se naučni radovi i publikacije „pseudomuzikoterapeuta“ i njihovih mentora
 • Zdravstvene ustanove  naplaćuju  muzikoterapijske usluge koje sprovode, iako nemaju zaposlene školovane muzikoterapeute
 • Imajući u vidu da je obavešten o zloupotrebi i naplaćivanju usluge od strane nekih zdravstvenih ustanova, kao rešenje je RFZO RS devalvirao  cenu muzikoterapijske usluge, u odnosu na raniju cenu, umesto da omogući da omogući  budu plaćeni školovani muzikoterapeuti
 • Pacijenti/klijenti ne mogu da dobiju muzikoterapijsku uslugu ili je dobijaju od nekvalifikovanih osoba što kompromituje njihovo zdravlje
 • Nedostatak školovanog kadra smanjuje kvalitet zdravstvene I socijalne zaštite, a onemogućava sprovođenje preventivnih progama  I usporava proces inkluzije  I destihmatizacije u školama  I društvu uopšte
 • Brojne ustanove zdravstvene i socijalne zaštite, kao i škole traže da se angažuju profesionalni muzikogterapeuti
 • Muzikoterapeuti UMTS volontiraju što dovodi do sindroma izgaranja
 • Muzikoterapeuti odlaze u inostranstvo
 • Muzikoterapeuti odustaju i bave se drugim poslom
 • Kandidati uče muzikoterapiju u inostranstvu I ne vraćaju se ili traže ad hoc rešenja sa „diplomama“ kratkih edukacija  iz inostranstva
 • I pored višegodišnjih nastojanja, Hatorumov program edukacije iz muzikoterapije pod okriljem UMTS nije prihvaćen od strane Univerziteta, čime se onemogućavaju istraživanja iz oblasti muzikoterapije, dalji profesionalni razvoj školovanih muzikoteapeuta i sticanje akademnskih zvanja iz muzikoterapije
 • Država i drugi izvori  finansiraju projekte samozvanih, neškolovanih muzikoterapeuta u našoj zemlji
 • Neki mediji  prave zloupotrebu muzikoterapije, unose zabunu među građanstvo i stručnu javnost predstavljajući  needukovane muzikoterapeute i  njihovu aktivnost kao muzikoterapiju

Štampa

FaLang translation system by Faboba