Rad na donošenju zakonskih regulativa

Napisao/la Super User. Objavljeno u Uncategorised

Rad Udruženja muzikoterapeuta Srbije je doprineo da je za razliku od mnogih drugih evropskih zemalja, muzikoterapija u Srbiji prepoznata kao zdravstvena usluga iz domena klasične medicine, koju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite plaća Republički fond zdravstvenog osiguranja, a muzikoterapeuti su prepoznati kao nezavisna pridružena zdravstvena profesija.

 

AKTUELNO VAŽEĆE ZAKONSKE REGULATIVE U VEZI MUZIKOTERAPIJE U REPUBLICI SRBIJI 

MUZIKOTERAPIJA KAO ZDRAVSTVENA USLUGA  - Pravilnik o nomenklaturi zdravstvenih usluga na sekundarnom i tercijarnim nivou zdravstvene zaštite "Sl. glasnik RS", br 107/05, 109/05 – исправка и 57/11, br. 70/2019)

MUZIKOTERAPIJA JE PLAĆENA OD DRŽAVNOG FONDA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA -Pravilnik o cenama zdravstvenih usluga na sekndarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite "Sl. glasnik RS", br. 55/2019

MUZIKOTERAPIJA KAO PRIDRUŽENA ZDRAVSTVENA PROFESIJA – Odluka o jedinstvenom kodeKsu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama iz oblasti rada ("Sl. glasnik RS", br. 56/2018)

PARADOKS:

U cilju daljeg bržeg razvoja muzikoterapije, neophodno je doneti Zakon o muzikoterapiji koji će odrediti status profesionalnih muzikoterapeuta UMTS, doprineti bržem razvoju I implementaciji muzikoterapije u zemlji, kao I sprečavanju zloupotrebe.

Zato je  Udruženje muzikoterapeuta Srbije u novembru 2019. Ministarstvu zdravblja dalo Predlog Zakona o muzikoterapiji sa molbom da se formora radna grupa koja bi nastavila rad na Zakonu, 

Šta donošenjem Zakona o muzikoterapiji dobija država?

Širi spektar usluga u okviru zdravstvene zaštite

Značajnu uštedu za Republički fond zdravstvenog osiguranja

Sprečavanje zloupotrebe muzikoterapije i zaštitu klijenata

Prevenciju nastanka psihijatrijskih I psihosomatskih poremečaja, bolesti zavisnosti I antisocijalnih poremečaja

Destigmatizaciju određeniih ustanova

Podršku procesu  inkluzijje

Šta donošenjem Zakona o muzikoterapiji dobijaju profesionalni muzikoterapeuti?

Postaju deficitarna profesija i dobijaju široku lepezu radnih mesta i ustanova gde mogu da se zaposle kao ravnopravni članovi tima

Razvijanje i zaštitu profesionalnog identiteta

Razvijanje muzikoterapije kao nauke

ZAŠTO JE NEOPHODAN ZAKON PO MUZIKOTERAPIJI

Štampa

FaLang translation system by Faboba