header logo

Ciljevi i zadaci

Ciljevi Udruženja muzikoterapeuta Srbije:

 • okuplja muzikoterapeute koji su kompletirali svoju edukaciju ili su u toku edukacije iz muzikoterapije i predstavlja njihove interese u društvu i njegovim organizacijama;
 • postavlja i utiče na  edukacijske standarde u domenu muzikoterapije;
 • daje podršku uvođenju i primeni muzikoterapije u  ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, školama i predškolskim ustanovama;
 • radi na formiranju profesionalnog identiteta muzikoterapeuta i muzikoterapije u našem društvu;
 • predlaže profesionalne kriterijume za izvođenje tehnika muzikoterapije i nastoji da budu prihvaćeni i primenjeni od strane odgovarajućih socijalnih, zdravstvenih i prosvetnih institucija, kao i muzikoterapeuta samih;
 • razvija kriterijume i normative esencijalne za kreiranje etičkog kodeksa na polju muzikoterapije i insistira na njihovom poštovanju;
 • podstiče razvijanje naučno-istraživačke i izdavačke delatnosti na polju muzikoterapije;
 • radi na promociji teorijskog znanja iz oblasti muzikoterapije u našem društvu;
 • okuplja eksperte iz različitih struka koji svojim radom mogu doprineti razvoju teorije i prakse muzikoterapije
 • radi na medijskoj promociji muzikoterapije u našem društvu;

Zadaci Udruženja muzikoterapeuta Srbije:

 • predlaže zakonske normative u domenu muzikoterapije
 • sarađuje sa strukovnim asocijacijama muzikoterapeuta u inostranstvu
 • organizuje predavanja, profesionalne sastanke, edukativne seminare, simpozijume, kongrese, itd;
 • organizuje i podržava naučne i profesionalne izdavačke aktivnosti članova Udruženja iz oblasti rada Udruženja;
 • podržava istraživanje aktuelnih problema iz oblasti muzikoterapije i učestvuje u sakupljanju profesionalne literature;
 • učestvuje u uključivanju muzikoterapije u redovne programe magistarskih i doktorskih studija na fakultetima, programe specijalizacije i subspecijalizacije;
 • prati praksu svojih članova i primenu etičkog kodeksa u profesiji muzikoterapeuta u domenu edukacije, terapije, istraživanja i javnog istupanja, i osigurava da se njegovi članovi pridržavaju principa profesionalne etike, znanja, odgovornosti i humanog ponašanja prema svojim klijentima i pacijentima, a preduzima odgovarajuće mere u slučaju narušavanja istih;
 • daje mišljenje u vezi sa odgovarajućim statusom i profesionalnim telima u vezi sa polisom zdravstvenog osiguranja.

Štampa

FaLang translation system by Faboba